IO1

Проучване на нуждите

Целта е да се проучат познанията и нуждите на общините относно концепцията за интелигентните градове. От водещият партньор на този работен пакет ще бъдат разработени методология и въпросник, след което всеки един от партньорите ще направи свое национално проучване.  В резултат ще се изготви Обобщен доклад, който ще бъде основа за  IO2 – Разработване на учебна програма.

IO2

Разработване на учебна програма

На база IO1 – Проучване на нуждите, ще се разработи учебната програма. Проучването на нуждите ще бъде анализирано и ще бъде взето общо решение за контекста на учебната програма. След това водещият партньор ще подготви насоки за IO3 – Разработване на учебни материали. Въз основа на тези насоки разработчиците на обучителни курсове ще могат да работят по подготовката на учебни материали в следващия етап на проекта.

В резултат ще бъде изготвен дизайн на учебната програма, върху който може да започне работа върху конкретните учебни материали.

IO3

Разработване на учебни материали

Обучителните материалите за курса първоначално ще бъдат достъпни в хартиен формат за обучителите и консултантите за възрастни. На следващ етап те  ще бъдат достъпни и в цифрова форма, за да бъдат трансформирани в платформа за електронно обучение Moodle.

Като краен резултат ще бъдат разработени обучителни материали както във физически, така и електронен формат за обучителната платформа на Moodle. Съдържанието ще бъде допълнително усъвършенствано въз основа на проучването на нуждите и разработената учебна програма.

IO4

Уебинари за обучение на обучители

Този интелектуален продукт ще бъде организиран, след като материалите за курса бъдат разработени и трансформирани в онлайн учебни материали, използващи платформата Moodle.

Уебинарите ще имат две цели.

Първо, те ще бъдат пилотен инструмент, който ще ни помогне да постигнем възможно най-доброто качество, на база обратната връзка от страна на участниците.

Второ, те също ще служат като инструмент за разпространение. Планирани са четири уебинара на живо за група от по минимум петдесет участници.